Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Čvn 3, 2016 in Cestování |

Na co nezapomenout při jednání s fotografem?

Na setkání je důležité ujasnit si jakou výslednou částku za celou zakázku zaplatíte, a co bude jejím obsahem. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním při jejím přebírání.

Minimálně byste měli mít od fotografa podchyceny písemně alespoň nejpodstatnější a nejdůležitější náležitosti. Tento doklad bude zároveň i ochranou pro obě zúčastněné strany při nepředvídaných komplikacích. V současné době je pro klienty vhodné, prověřit si vybraného fotografa i přes Živnostenský rejstřík ČR / Obchodní rejstřík ČR, a při přebírání zakázky požadovat vystavení daňového dokladu nebo účtenky z registrační pokladny.

Pokud Vám bude něco z výše popsaného chybět, mělo by to být pro Vás dostatečným výstražným signálem, že z této spolupráce mohou hrozit komplikace.

Mezi důležité informace od fotografa patří i:

– Termín dodání svatebních fotografií,

– Předpokládaný počet svatebních fotografií,

– Informace, zda Vám budou předány pouze tištěné fotografie, pouze datové soubory na CD / DVD, nebo zakázka bude jejich vzájemnou kombinací (pokud totiž obdržíte pouze tištěné fotografie, každý další kus si musíte přiobjednávat, a to za finanční úhradu u fotografa, a tím se Vám náklady na svatbu dodatečně a neplánovaně ještě navýší!)

– Zajištění jeho ubytování (rezervaci a úhradu), pokud se svatba koná na vzdáleném místě, nebo pokud délka jeho práce překročila psychohygienický limit,

– Ujištění, že cenová kalkulace je závazná a konečná, pokud se nedohodnete jinak,

– Vyčíslení výše předpokládaných finančních nákladů na dopravu,

– Nezarátanie cestovních nákladů se výsledné částky, pokud bude ve vaší režii zabezpečení dovozu-odvozu.

Jak vybírat a na co nezapomenout při výběru, posuzování a společném jednání s kvalitním, kreativním fotografům a odborníkům? Rady naleznete zde .

Něco z legislativy

Autorské právo je na území České republiky upraveno zákonem č. 618/2003 Sb o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon). Upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a použitím literárního a jiného uměleckého díla a vědeckého díla. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2004. Jeho změnu přinesl zákon č. 84/2007 Sb Ten vstoupil v platnost 1. března 2007. Díky nim se zprůhlednila celá oblast autorského práva a zvýšila se právní jistota všech subjektů autorskoprávních vztahů.

Zákon upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a použitím uměleckého a vědeckého díla, uměleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukově-obrazového záznamu, … tak, aby byla chráněna práva a oprávněné zájmy autora, výkonného umělce, výrobce zvukového a zvukově-obrazového záznamu, rozhlasového a televizního vysílání a zhotovitele databáze.